compute-yuv ( yuv uvy yy x -- y u v )


Vocabulary
benchmark.yuv-to-rgb

Inputs
yuvan object
uvyan object
yyan object
xan object


Outputs
yan object
uan object
van object


Definition

:: compute-yuv ( yuv uvy yy x -- y u v )
yuv uvy yy x compute-y yuv uvy yy x compute-u
yuv uvy yy x compute-v ; inline