compute-v ( yuv uvy yy x -- v )


Vocabulary
benchmark.yuv-to-rgb

Inputs
yuvan object
uvyan object
yyan object
xan object


Outputs
van object


Definition