>float-4-shuffle ( double-2-shuffle -- float-4-shuffle )


Vocabulary
cpu.x86.sse

Inputs
double-2-shufflean object


Outputs
float-4-shufflean object


Definition


: >float-4-shuffle ( double-2-shuffle -- float-4-shuffle )
[ 2 * { 0 1 } n+v ] map concat ;