zlib-inflate ( bytes -- bytes )


Vocabulary
compression.inflate

Inputs
bytesan object


Outputs
bytesan object


Definition