statvfs


Vocabulary
unix.statvfs.macosx

Definition


Methods