mysql-result-set


Vocabulary
db.mysql

Definition


TUPLE: mysql-result-set < result-set
#columns has-more? pointers lengths ;


Methods