longlong-2-shuffle ( dst shuffle -- )


Vocabulary
cpu.x86.sse

Inputs
dstan object
shufflean object


Outputs
None

Definition