dylib-export? ( symtab-entry -- ? )


Vocabulary
macho

Inputs
symtab-entryan object


Outputs
?an object


Definition