<random-dummy> ( i -- random-dummy )


Vocabulary
random.dummy

Inputs
ian object


Outputs
random-dummyan object


Definition