PyMethodDef


Vocabulary
python.ffi

Definition


Methods