glVertexAttrib4ubv ( index v -- )


Vocabulary
opengl.gl

Definition