glVertexAttrib4bv ( index v -- )


Vocabulary
opengl.gl

Definition