glVertexAttrib2sv ( index v -- )


Vocabulary
opengl.gl

Definition